logo anbi

Stichting SWING is een culturele instelling met ANBI status. Dit houdt in dat SWING door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Per 1 januari 2014 wordt als nieuw beleid door de overheid vereist dat, ter wille van de transparantie, verschillende gegevens openbaar gemaakt worden. In deel 1 van deze pagina staan deze gegevens.

Deze ANBI status brengt fiscale voordelen met zich mee voor donateurs en periodieke schenkers. In deel 2 worden deze fiscale voordelen uitgewerkt.

Deel 1.
Algemene Gegevens Stichting SWING

1. Naam van de stichting: 
SWING, Landelijke Stichting Muziekimprovisatie

2. RSIN nummer van de stichting:
009326972

3. Contactgegevens:
Webadres: www.swingweb.nl
Emailadres: info@swingweb.nl
Postadres: Postbus 9284, 1800 GG in Alkmaar

4. Bestuurssamenstelling:

Drs. Nico de Louw (1946), voorzitter Bestuurslid sinds 24 september 2009.
Derde termijn loopt tot november 2018.*

Drs. P. Ligthart (1941), penningmeester Bestuurslid sinds 3 maart 2011.
Tweede termijn loopt tot maart 2017.

Josee Koning, algemeen bestuurslid Bestuurslid sinds april 2011.
Tweede termijn loopt tot april 2017.

Loet van der Lee, algemeen bestuurslid Bestuurslid sinds maart 2013.
Tweede termijn loopt tot maart 2019.

* Bestuursbeslissing (derde termijn, met dezelfde functie).
  Op dit punt wijken we af van de Cultural Code of Covernance.

5. Doelstelling:                                                  
Muziekimprovisatie in Nederland staat op een internationaal erkend hoog peil. In het reguliere muziekonderwijs komt improvisatie echter onvoldoende aan bod. SWING vult deze leemte al meer dan dertig jaar op via een drieledige politiek:
1. ontwikkeling van nieuwe lesmethoden
2. organisatie van workshops en participatieconcerten voor amateurs
3. onderzoek naar en publicaties over hoogtepunten in de geschiedenis van de Nederlandse improvisatie.

6. Beleidsplan:                                                  
Leeuwendeel van de activiteiten van SWING bestaat uit de workshops, waarbij vooral scholen participant zijn. Daarnaast stelt het bestuur al het mogelijke in het werk om naar mogelijkheden te blijven zoeken om projectmatig onderdelen op te zetten waar al zo veel expertise in is, zoals Masterclasses, SWEX, YouPlay, publicaties en Improvisatie Orkest. SWING heeft hiertoe regelmatig een actieve rol als partner van initiatiefnemende organisaties met een eigen subsidie in den lande. Ook kunnen aanvragen worden ingediend bij OC&W. voor specifieke, op de  Stichtingsdoeleinden geënte projecten.

7. Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen een vergoeding voor hun deelname aan een bestuursvergadering, namelijk € 35,- aan vacatiegeld + € 0,19 per km aan reiskosten. Het bestuur vergadert zo'n vijf keer per jaar. De stichting heeft geen personeel in dienst.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Jaarverslag 2021 & Jaarverslag 2022

9. Financiële verantwoording:
v
erslag 2021 & Jaarverslag 2022


Deel 2.
Fiscale voordelen en giften voortvloeiende uit de ANBI status

Giften die via stichting SWING worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Met name voor bedrijven, maar zeker ook voor particulieren, is dit interessant omdat een gift op deze manier veel minder kost.

Bij de aftrekbaarheid van een gift moeten wel met een aantal zaken rekening worden gehouden. De waarde van de tegenprestatie mag niet hoger zijn dan 15% van de gift. Is de tegenprestatie wel groter is het handig deze los te koppelen van de gift, er moet dan namelijk BTW worden afgedragen over de tegenprestatie. Deze BTW wordt uiteraard afgedragen door de leverancier van de tegenprestatie. Bij een donatie van € 100 waar een tegenprestatie van € 40 tegenover staat is de daadwerkelijke gift € 60. Over de € 40 moet een BTW worden betaald van 21%.

Particulieren
Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek.

Een gift van € 100 kan dus voor € 125 worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De verschillende belastingschalen maken het geven aan culturele instellingen door particulieren mogelijk nog aantrekkelijker.

Bij 33% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 41,25%. Een gift van € 100 zou in dit geval effectief € 58,75 kosten.
Bij 42% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 52,5%. Een gift van € 100 zou in dit geval effectief € 47,50 kosten.
Bij 52% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 65%. Een gift van € 100 zou in dit geval effectief € 35 kosten.

Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 125 % een maximum gebonden van € 5000 per jaar. Giften boven dit bedrag kunnen uiteraard voor 100 % worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Let op dat er wel een onder- en bovengrens bestaat voor eenmalige giften. Alleen het deel van de totale giften boven de 1% van uw verzamelinkomen komt in aanmerking voor de aftrek met een minimum van € 500. Daarnaast geldt de extra aftrek voor een maximum aan schenkingen van € 5000 per jaar. Er geldt dus een plafond. Je kunt in totaal maximaal € 1250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien je meer dan € 5000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog aftrekbaar, maar 'gewoon' voor 100%.

Bedrijven
Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht.

Een gift van € 100 kan dus voor € 150 worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De verschillende belastingschalen maken het geven aan culturele instellingen door bedrijven mogelijk nog aantrekkelijker. De vennootschapbelasting in Nederland is onder de € 200.000 20%, hierboven 25%. Bij 20% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 30%. Een gift van € 1000 zou in dit geval effectief € 700 kosten. Bij 25% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 37,5%. Een gift van € 1000 zou in dit geval effectief € 625,00 kosten.

Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 150 % inzake de vennootschapsbelasting een maximum gebonden van € 5000 per jaar. Er kan vervolgens maximaal € 2500 extra van de vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Giften boven dit bedrag kunnen worden opgevoerd als zakelijke kosten en op deze wijze van de belasting worden afgetrokken. Ook bedrijven die geen vennootschapbelasting hoeven af te dragen kunnen hier dus gebruik van maken. In 2012 mag dit zelfs 50% van de fiscale winst bedragen tot een maximum van € 100.000. Bedrijven dienen hiervoor een factuur te sturen naar stichting SWING. Neem telefonisch of per mail contact met ons op voor meer informatie.

cjp korting

logo anbi