Cultuurkaart 2012 / 2013

Vanwege de toenemende activiteiten van SWING op onderwijsinstellingen is het ook voor SWING van groot belang dat de Cultuurkaart blijft bestaan. Daarom hebben we besloten dit artikel van Kunstcontact over te nemen.  

De Cultuurkaart gaat in schooljaar 2012-2013 door als samenwerkingsverband tussen scholen en culturele instellingen. Het kabinet en de Tweede Kamer steunen het Plan van Aanpak dat CJP in samenwerking met scholen, culturele instellingen en andere betrokkenen heeft geschreven. Dat betekent dat ook volgend jaar uw school en uw leerlingen met de Cultuurkaart op pad kunnen om culturele activiteiten te ondernemen.

In de nieuwe vorm is het uitgangspunt dat scholen 10 euro per leerling investeren in een Cultuurkaart en hier 15 euro aan cultureel tegoed voor terug krijgen. Dit bedrag kan worden besteed aan culturele activiteiten. Verder is het de bedoeling dat deze activiteiten vrijgesteld worden van BTW en zullen de administratieve lasten voor uw school verminderen.

Wat verandert er?
1)      De Cultuurkaart wordt niet langer verstrekt via de Regeling Cultuurkaart, maar wordt uitgegeven door Stichting CJP.
2)      Uw investering krijgt u terug in de vorm van cultureel tegoed, dat te besteden is bij erkende culturele instellingen. Bovenop dat tegoed krijgt u een extra premie uit het Fonds voor Cultuur en School dat met private middelen wordt gevuld.
3)      Klassikale activiteiten die met de Cultuurkaart worden ondernomen worden vrijgesteld van BTW.
 
Wat blijft hetzelfde?
1)      De aanvraagprocedure en de werking van de kaart blijft precies hetzelfde als de afgelopen jaren. Wel worden de regels omtrent het activeren van kaarten veel eenvoudiger zodat er minder administratieve lasten voor uw school zijn.
2)      U heeft dagelijks inzicht in de manier waarop het cultureel tegoed wordt besteed en bij welke culturele instellingen.
3)      Uw leerlingen krijgen met de Cultuurkaart voordeel op culturele activiteiten. Ook ontvangen zij korting op sportspullen, kleding, schoenen en schoolmaterialen met de Cultuurkaart.
Het streven is om jaarlijks een bedrag van 15 euro per leerling te reserveren voor het praktijkgedeelte van het cultuuronderwijs. Omdat de Cultuurkaart zowel ten goede komt aan de leerling, de school als de culturele instelling, wil men de lasten van de Cultuurkaart verdelen tussen school ( 66%= 10 euro) en een nieuw op te richten Fonds voor School en Cultuur 33% (5 euro). De hoogte van de bijdrage uit het Fonds zal afhangen van de hoeveelheid geld dat lokale overheden, vermogensfondsen en private partijen gaan bijdragen. In de periode tot en met het nieuwe schooljaar wordt het Plan van Aanpak verder uitgewerkt. Vanaf mei 2012 kan uw school zich voor Cultuurkaart-jaar 2012-2013 aanmelden. We willen u vragen om hier rekening mee te houden bij het opstellen van de begroting voor het volgende schooljaar.